agencija za ekologiju
 

    Adresa:
  Tel/Fax:
  E-mail:

 Proizvodnja :
 Tel/Fax:
  E-Mail:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs


+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs


Najjeftiniji i najbrži put za obezbeđivanje higijenski ispravne pijaće vode!
 

     

 
 Aktivnosti na izgradnji Javnih česmi
 

 
 
 
 
 
 

1.    Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize sirove vode
2.    Određivanje lokacije za svaku Javnu česmu
3.    Definisanje dovoda i odvoda vode uz elemente pritiska vode, kao i izvora električne
   
   energije za svaku Javnu česmu

4.    Definisanje Ponuda za izradu, instalaciju i puštanje u rad uređaja za prečišćavanje i
      distribuciju vode za svaku Javnu česmu posebno

5.     Potpisivanje Ugovora o izradi, instalaciji i puštanju u rad uređaja za prečišćavanje i
      distribuciju vode na Javnoj česmi 

6.     Izrada Idejnih projekata, Glavnih izvođačkih i Tehnoloških projekata za svaku Javnu
      česmu posebno  

7.    Izgradnja objekata Javnih česmi uz prethodno pribavljanje neophodnih urbanističkih,
     sanitarnih i drugih saglasnosti po zakonu 

8.     Izrada uređaja za prečišćavanje i distribuciju vode za Javne česme
9.    Instalacija uređaja za prečišćavanje i distribuciju vode za Javne česme i puštanje
      uređaja u rad  

10.   Izrada fizičko-hemijske i mikrobiološke analize prečišćene vode 
11.  Tehnički prijem Javne česme